U-Turn
Paralotnie u-Turn
Nowo�ciTrzy nowe systemy ratunkowe, trzech producent�w = wsp��praca!


wi�cej...
Nowo�ci
+ 21.04.2015 +

Emotion 3 - Bezpiecze�stwo nowej generacji.

wi�cej... U-Turn Emotion 3


 
+ 27.10.2014 +

Infinity 4 - Po prostu bezpiecznie

wi�cej... U-Turn Infinity


 
+ 1.04.2014 +

Element PRO

wi�cej... Element PRO


 
+ 19.11.2012 +

Nowy Thriller X3 � na kr�tko przed rozpocz�ciem sprzeda�y.

wi�cej... Nowy Thriller X3 � na kr�tko przed rozpocz�ciem sprzeda�y.


 
+ 16.11.2012 +

Arpad Detki na U-Turn Passion wygrywa w�gierski XC-Contest

wi�cej... Arpad Detki na U-Turn Passion wygrywa w�gierski XC-Contest


 
Poka� wszystkie nowo�ci

Witamy serdecznie w U-Turn Polska

Ta strona u�ywa plik�w Cookies. Dowiedz si� wi�cej o celu ich u�ywania i mo�liwo�ci zmiany ustawie� Cookies w przegl�darce. Czytaj wi�cej...


Dzi�kujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Paralotnie produkowane przez firm� U-Turn to klasa sama w sobie. U-Turn to bezkompromisowe bezpiecze�stwo, najlepsze materia�y i niesamowite parametry lotu. Wypr�buj nasze produkty, a one Ci� uszcz��liwi�, bo U-Turn to marka dla tych, kt�rzy widz� r��nic�...


Ponad 200 km na paralotni EN A nowy rekord!
Do�wiadczony szwajcarski pilot Benjamin Becker jest pierwszym pilotem, kt�ry przelecia� dystans ponad 200 km, po tr�jk�cie, na paralotni w klasie EN A. Lec�c na najnowszej konstrukcji niemieckiej firmy U-Turn EMOTION 3, Becker pobi� istniej�cy dotychczas rekord o ponad 40 km.

wi�cej


ACRO BLACKOUT - Dynamic with easy handling.
The new acro glider BLACKOUT is aimed at all acro pilots, who want to combine much dynamic with very simple handling. That is why the glider is suitable for hobby acro pilots, acro beginners as well as for professionals. The BLACKOUT is the advancement of the co-operation concept Emilie � however the glider developed by U-Turn was heavily improved and newly constructed form the current technical knowledge and experience.

wi�cej


REDOUT - Wydajno�� i zabawa
Najnowsze skrzyd�o od U-Turn to wspania�a kombinacja element�w freestylu i du�ej mocy. Nowa mieszanka cech dynamicznego sportowego skrzyd�a wraz z ogromnym potencja�em mocy stwarza now� kategori� skrzyde� �freeride� Znakomite zachowanie podczas szybowania w po��czeniu z dynamicznym sterowaniem prowadzi do szybkiego wykr�cenia ka�dego komina. Zakres zastosowania Redout jest bardzo szeroki, skrzyd�o pi�knie b�dzie szybowa�, przechodz�c bez problemu do latania acro oraz �wietnie radzi� sobie b�dzie w termice � to w�a�nie dla tego mo�emy nazywa� go prawdziwym freeriderem.

wi�cej


INFINITY 4 - Po prostu bezpiecznie

Infinity 4 zapewni Ci niesko�czon� przyjemno�� z latania po��czona z maksymalnym poczuciem bezpiecze�stwa. Glajt zosta� zaprojektowany jako paralotnia uniwersalna, przeznaczona dla szerokiej gamy pilot�w i sklasyfikowany jako dolne B. Infinity 4 w testach certyfikuj�cych, w wi�kszo�ci pozycji otrzyma�o not� A. Nowy glajt jest odpowiedzi� na ogromne zapotrzebowanie na tej klasy paralotnie, Infinity 4 to niezwykle bezpieczny glajt z precyzyjn� i �atw� obs�ug�.

wi�cej


Thriller X4 - Secure dynamics!

U-Turn launches the completely redesigned acro original THRILLER- and how they do! The traditional acro wing designer U-Turn has spent a long time to push the acro wing for professionals into a new dimension. The demands were extremely high- The X4 has to be the best acro wing of all times. The conclusion from the feedback of the test pilots is clear: Succeded!

wi�cej


LIGHTNING - B�yskawica EN/LTF B

Wi�ksza wydajno�� dzi�ki mniejszej wadze W oparciu o paralotnie Blacklight, kt�ra odnios�a wy�mienity sukces jako maszyna do lot�w XC, U-turn zaprojektowa� lekkie skrzyd�o o unikatowym komforcie lotu i niesamowitej wydajno�ci.

wi�cej


Nowy EVEREST od U-TURN

Nazwa nowego glajta m�wi ju� wszystko: Everest przeznaczony jest dla turyst�w, alpinist�w i wspinaczy, kt�rzy uwielbiaj� na zako�czenie swojej wycieczki zlecie� w d�� doliny. G��wny projektant Ernst Strobl k�adzie nacisk na trzy g��wne cechy nowego glajta : redukcja wagi, trwa�o�� i najwy�sza wydajno��.

wi�cej


BLACKLIGHT � Szybki i Bezpieczny

Wydobyli�my najlepsze zaawansowane technologie dost�pne w skrzyd�ach acro oraz zawodniczych i udost�pnili�my je dla pilot�w czerpi�cych przyjemno�� z rekreacji. Ta droga kt�ra obra� U-Turn stworzy�a nowe skrzyd�o o nazwie BLACKLIGHT. Najnowszy projekt szefa projektant�w Ernesta Strobla jest ju� oficjalnie dost�pny w czterech certyfikowanych jako EN /LTF B rozmiarach. Ogromny potencja�, ogromna wydajno�� po��czona z certyfikatem bezpiecze�stwa � oto nowy Blacklight.


wi�cej


REFLACTION � PARALOTNIA PPG

��dasz pr�dko�ci ?! � Nowy REFLACTION od U-Turn to �agodne i �atwe w kontroli najnowsze skrzyd�o z profilem samostatecznym Reflex, kt�re odmieni Twoje latanie z nap�dem.
Ca�kowicie nowo zaprojektowana paralotnia jest wyj�tkowo stabilna przy du�ych pr�dko�ciach daj�c nam du�e bezpiecze�stwo podczas lotu.


wi�cej


PASSION EN C

Je�li glajty by�yby pakowane w czekoladowe jajka PASSION by�by idealn� niespodziank� dla pilota. Ca�kowicie nowo zaprojektowane skrzyd�o XC (EN C) spe�nia 3 �yczenia jednocze�nie: PASSION ekstremalne bezpiecze�stwo. PASSION wyj�tkowe osi�gi. PASSION d�uga �ywotno��. Nowe skrzyd�o przelotowe od U-Turn jest ju� dost�pne!


wi�cej


THRILLER 2K12

U-Turn Thriller gra we w�asnej lidze ? udowodnione s�owami i wynikami pilot�w. Teraz nowy THRILLER 2k12 jest dost�pny. G��wne zmiany to zoptymalizowanie rozmiar�w, wi�ksza stabilno�� z wyj�tkow� sprawno�ci� i optymalne d�ugo�ci lin.


wi�cej


EMOTION 2

Teraz Emotion 2 jest dost�pny z nowymi ulepszeniami i �wiatow� nowo�ci� - Systemem kontroli startu (Launch Control) !
W klasie bezpiecze�stwa A U-Turn'a, wszystkie paralotnie posiadaj� system stabilizacji lotu (AFS), a skrzyd�o EMOTION 2 jest po�rodku pomi�dzy spkojnym BODYGUARD 3 i usportowionym INFINITY 3.


wi�cej


scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet sac longchamp pas cher sac longchamp pas cher longchamp pas cher sac longchamp pas cher pjs pas cher pjs pas cher pjs pas cher parajumper pas cher parajumper pas cher moncler pas cher moncler pas cher moncler pas cher Common Projects Outlet Candice Cooper Outlet Dsquared Outlet Buscemi Outlet Saucony Outlet replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags uk replica handbags uk replica handbags uk replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk replica watches uk